Vedtekter

Vedtekter for Fornebuhistorisk forening

§ 1    Foreningens navn

Foreningens navn er Fornebuhistorisk forening, stiftet 29. april 2012.

§ 2    Formål

 1. Samle, dokumentere og formidle kunnskap om Fornebus historie, med vekt på flyplasshistorien.
 2. Arbeide for opprettelse av et Fornebuhistorisk museum på Fornebu.
 3. Tilby en sosial arena og arrangere tiltak for medlemmene og andre Fornebu-interesserte.

Foreningen skal ha sitt tilholdssted i på Fornebu, eller i umiddelbar nærhet.

§ 3    Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4    Medlemmer

Alle som er interesserte i foreningens formål er velkomne som medlemmer, uavhengig av yrkesbakgrunn, tilhørighet til Oslo lufthavn Fornebu eller eget interessefelt.

Det forutsettes at medlemmene alltid vil arbeide for foreningens beste. I motsatt fall kan de ekskluderes etter vedtak i styret.

§ 5    Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er personlig valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6    Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7    Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte mottar ikke honorar for sine verv men kan få refundert utgifter etter avtale.

§ 8    Årsmøte

Årsmøtet, som holdes senest innen utgangen av april hvert år, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene på den måten de foretrekker å bli kontaktet (per post eller elektronisk). I tillegg kan årsmøtet kunngjøres i sosiale medier, på eget nettsted eller i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 måneder før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9    Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet velger møteleder og referent.

§ 10    Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11    Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle foreningens årsmelding
 2. Behandle foreningens reviderte regnskap og revisors beretning
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett
 6. Velge:
 1. Leder og nestleder
 2. Kommunikasjonsansvarlig og styremedlem(mer)
 3. Revisor og dennes stedfortreder
 4. Valgkomité (3 medlemmer)

§ 12    Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13    Styrets sammensetning og oppgaver

Foreningen ledes av et styre på fire medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er satt sammen av styreleder og tre styremedlemmer som fordeler roller og oppgaver mellom seg slik det er mest hensiktsmessig.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer og/eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Fornebuhistorisk forenings økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere Fornebuhistorisk forening utad, inkludert kontakt med presse, myndigheter og samarbeidspartnere.
 5. Ekskludere medlemmer ved behov.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene ber om det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§ 14    Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15    Oppløsning

Oppløsning av Fornebuhistorisk forening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses som oppløsning av Fornebuhistorisk forening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Ved oppløsning av foreningen skal Norsk Luftfartsmuseum overta foreningens eiendeler. Eventuelle bankinnskudd skal tilfalle et formål som besluttes ved oppløsningen.